top of page
Surveyor Engineer

Revízie a pravidelné kontroly ku ihriskám

Pravidelné revízne správy ku Vaším ihriskám

Naša spoločnosť Vám zabezpečí riadnu ročnú revíznu kontrolu podľa EN1176 a vystaví Vám revíznu správu, do ktorej Vám doloží ajcertifikát od TUV oprávňujúci nás na výkon tejto kontroly / revízie. Bezpečnosť detí na detských ihriskách závisí nielen od vhodného navrhnutia a výberu zariadení, ale aj od neustálej správy a údržby zariadení a celého priestoru detského ihriska.

Ročná = hlavná ročná kontrola/revízia podľa EN1176-7 stanovená zákonom a je nutné je vykonávať každý rok, ak je ihrisko používané pre verejnosť alebo na komerčné účely. Túto kontrolu smie vykonávať revízny technik / oprávnená osoba/osoby, nezávislí od prevádzkovateľa alebo majiteľa ihriska, ktorý majú absolvované riadne školenie od TUV a majú platný certifikát oprávňujúci ich k výkonu ročnej revízie.

 

Kontroluje sa poškodenie vandalizmom, menšie a väcšie opotrebovanie, dlhodobé konštrukcné problémy, zmeny v súlade s požiadavkami noriem. Takúto riadnu ročnú revíznu kontrolu Vám zabezpečí naša spoločnosť a po jej vykonaní Vám odovzdá riadny protokol, spolu s kópiu certifikátu od TUV, ktorý nás oprávňuje na výkon ročnej revízie. Táto služba je spoplatnená podľa cien platných v daný rok - vyžiadajte si od nás kalkuláciu na výkon revízie. Pre našich klientov robíme revízie za zvýhodnené ceny.

Norma STN EN 1176-7 rozoznáva 3 druhy kontroly na detských ihriskách - prevádzkovú, bežnú a hlavnú ročnú revíziu.Takýmto spôsobom realizuje prevádzkovatel svoje základné povinnosti voči užívatelom detského ihriska, aby bolo ihrisko bezpečné, udržiavané a v súlade s normou.

  • Bežná vizuálna kontrola

Túto kontrolu vykonáva prevádzkovateľ ihriska sám a vedie si priebežné záznamy do knihy kontrol, pričom sa zameriava na bežné opotrebenie, čistotu a nezávadnosť komponentov. Odporúčaná frekvencia kontrol je 1 raz do týždňa.

 

  • Prevádzková kontrola

Kontrola vykonávaná opäť prevádzkovateľom, v niekotrých prípadoch aj revíznym technikom, raz za 1-3 mesiace. Kontroluje sa konštrukcia, poškodenie sietí, pások, pien, komponentov a následne sa vykonávajú nápravy, opravy a servis.

Prezrite / stiahnite si užitočné dokumenty ohľadne kontrol a údržby ihrísk:

1. Bezpečné detské ihrisko

2. Kontrola, prevádzka, údržba

3. Servisné podmienky ihrísk

4. Formuláre ku kontrolám a zoznamy kontrol - TUV

 

UPOZORNENIE: mená oprávnených osôb na výkony revízií nájdete na stránke TUV-SUD Slovakia,s.r.o., kde si môžete skontrolovať právoplatnosť prekladaného certifikátu. Bez právoplatného certifikátu je vaša ročná revízia neplatná a nebude akceptovaná príslušným úradom.

bottom of page